Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest jednym z instrumentów stosowanych przez sądy w celu nadzoru nad osobami, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności lub które są objęte środkami zapobiegawczymi. Polega on na monitorowaniu i kontrolowaniu osoby przy pomocy elektronicznego systemu, który jest noszony przez nią na ciele.

System ten umożliwia organom odpowiedzialnym za dozór elektroniczny śledzenie ruchów i lokalizacji osoby pod dozorem oraz rejestrowanie pewnych czynności, takich jak opuszczanie miejsca zamieszkania w określonych godzinach. Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

O dozór elektroniczny może ubiegać się osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma również nie może przekraczać roku.

Z możliwości odbywania kary w tym systemie wyłączone są osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 k.k. oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia.

Aby skorzystać z dozoru elektronicznego, należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny do sądu- najczęściej sądem właściwym do rozpatrywania spraw tego rodzaju jest wydział penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa.

Wniosek ten powinien zawierać informacje o osobie ubiegającej się o dozór elektroniczny ( imie, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania , numer telefonu), a także uzasadnienie konieczności jego zastosowania. Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej i złożony w odpowiednim sądzie, który jest właściwy dla danej sprawy. Przede wszystkim należy skupić się na pozytywnych zmianach, jakie miały miejsce w życiu skazanego od czasu popełnienia przestępstwa. Dobrze jest podkreślić postępy w miejscu pracy, edukacji, a także w relacjach z rodziną i społecznością. To ważne, aby organ decyzyjny dostrzegł, że osoba skazana jest gotowa na zmianę i powrót na właściwą drogę. We wniosku również należy ująć informacje na temat programów terapeutycznych, które osoba skazana ukończyła lub nadal realizuje. Dokładnie należy omówić terapie, szkolenia czy kursy, które pomogły skazanemu zmienić swój styl życia i nauczyć go kontrolować swoje zachowanie. Wniosek taki powinien zawierać informację o posiadanym wsparciu ze strony osób z otoczenia osoby skazanej.

Tu należy stanowczo podkreślić, że skazany ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi uzyskać i załączyć do niniejszego wniosku pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu.

Nadto Pozytywnym aspektem w danej sytuacji, będą pisemne referencje od zaufanych przyjaciół, rodziny, trenera sportowego czy mentorów. Ich słowa mogą znacząco wpłynąć na decyzję sądu lub komisji, pokazując, że wnioskodawca nie jest sam i że ma wsparcie w dążeniu do resocjalizacji.

Kodeks karny wykonawczy reguluje wszystkie zagadnienia związane z tym środkiem nadzoru, określając jego cele oraz warunki stosowania. Celem dozoru elektronicznego jest przede wszystkim zapewnienie efektywnego nadzoru nad osobami, które są skazane na kary pozbawienia wolności nieprzekraczające jednego roku lub które są objęte środkami zapobiegawczymi. Ma on również służyć resocjalizacji i reintegracji skazanych do społeczeństwa.

Warunki dozoru elektronicznego są określane indywidualnie dla każdej osoby podlegającej temu środkowi nadzoru. Mogą to być na przykład zakazy opuszczania miejsca zamieszkania w określonych godzinach, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami, obowiązek uczestniczenia w określonych programach terapeutycznych czy rehabilitacyjnych.

Organem decyzyjnym w sprawie dozoru elektronicznego jest sąd, który podejmuje decyzję o zastosowaniu tego środka nadzoru lub jego zmianie. Sąd może również na wniosek osoby podlegającej dozorowi elektronicznemu, bądź organu właściwego do ścigania, zakończyć stosowanie dozoru elektronicznego.

Dokładną właściwość organu decyzyjnego w zakresie przedmiotowego środka określa artykuł 43e Kodeksu karnego wykonawczego, z którego wynika, że w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa, albo komisja penitencjarna działająca w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. W sprawach związanych z wykonaniem postanowienia sądu albo decyzji komisji penitencjarnej o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i ich uchyleniem właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu kara jest wykonywana, oraz sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca – sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

Rola adwokata w sprawach dotyczących dozoru elektronicznego jest ważna i istotna. Adwokat reprezentuje interesy osoby objętej dozorem elektronicznym, zapewniając jej pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Adwokat może przygotować wniosek o dozór elektroniczny oraz reprezentować osobę podlegającą dozorowi elektronicznemu w sądzie.

Osoba objęta dozorem elektronicznym ma obowiązek przestrzegania wszystkich warunków określonych przez sąd oraz zobowiązanie do korzystania z systemu monitorowania. Osoba ta ma również prawo do korzystania z pomocy prawnika, do uzyskiwania informacji o swojej sytuacji prawnej oraz do składania wniosków i zażaleń.

Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z dozoru elektronicznego może mieć poważne konsekwencje. Może to prowadzić do zmiany warunków dozoru elektronicznego, a nawet do odwołania tego środka nadzoru i skierowania osoby pod dozorem z powrotem do zakładu karnego. Konsekwencje takie są uzależnione od charakteru naruszeń i decyzji podejmowanej przez sąd.

Podsumowanie

Wniosek o dozór elektroniczny jest ważnym krokiem w procesie zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad osobami, które są objęte środkami zapobiegawczymi lub które zostały skazane na karę pozbawienia wolności. Jest to środek mający na celu skuteczne kontrolowanie i monitorowanie osoby podlegającej dozorowi elektronicznemu, a także resocjalizację i reintegrację jej do społeczeństwa. Rola adwokata jest niezwykle istotna w tym procesie, zapewniając osobie podlegającej dozorowi elektronicznemu pomoc prawną i reprezentację na każdym etapie postępowania.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo