Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest wykroczenie?

Wykroczenie to, zgodnie z polskim prawem karnym, czyn zabroniony, mniej szkodliwy społecznie niż przestępstwo, za który sprawca może ponieść określoną w ustawie karę. Wykroczenia stanowią więc jedną z form czynów zabronionych i są prawnie uregulowane w Kodeksie wykroczeń. Celem sankcji za wykroczenia jest nie tylko ukaranie sprawcy, ale również działanie prewencyjne, mające na celu odstraszanie od popełniania kolejnych wykroczeń.

Wykroczenia różnią się od przestępstw przede wszystkim stopniem społecznej szkodliwości oraz wysokością i rodzajem nałożonej kary. W polskim porządku prawnym, za wykroczenia można zostać ukaranym grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą aresztu.

Rodzaje wykroczeń

W polskim systemie prawnym istnieje kilka rodzajów wykroczeń. Najpopularniejsze z nich to:

Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu:

  • To czyny, które zakłócają normalne funkcjonowanie społeczeństwa i porządek publiczny. Przykłady takich wykroczeń to np. zakłócanie ciszy nocnej, spożycie alkoholu w miejscu publicznym bez zgody właściwych organów, czy też zanieczyszczanie środowiska.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym:

  • To czyny, które stanowią zagrożenie na drodze. Przykłady to np. przekroczenie dozwolonej prędkości, jazda pojazdem pod wpływem alkoholu czy też niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia:

  • Obejmuje to między innymi wykroczenia związane z narażaniem innych osób na niebezpieczeństwo, uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia oraz wykroczenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Warto podkreślić, że chociaż wykroczenia są mniej szkodliwe społecznie niż przestępstwa, to ich popełnienie może mieć poważne konsekwencje dla sprawcy, a także negatywnie wpływać na bezpieczeństwo innych osób.

Zasady wymiaru kary za wykroczenie

Kara za wykroczenie jest zawsze określona w ustawie. W Polsce zgodnie z Kodeksem wykroczeń kary za wykroczenia są następujące:

Grzywna:

  • Może być nałożona w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu. Wysokość grzywny jest zazwyczaj związana z dochodami sprawcy.

Nagana:

  • Niniejsza kara nie ma większych konsekwencji dla sprawcy, gdyż stanowi ona pewną formę „ostrzeżenia”.

Kara ograniczenia wolności:

  • Polega na zobowiązaniu skazanego do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz społeczności, na okres 1 miesiąca.

Kara aresztu:

  • Jest to najcięższa kara za wykroczenie i polega na odbyciu od 5 do 30 dni aresztu.

Ważne jest, aby zauważyć, że wymiar kary za wykroczenie zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności popełnienia czynu, stopień jego społecznej szkodliwości, a także dotychczasową postawę sprawcy. Zasady wymiaru kary są precyzyjnie określone w Kodeksie wykroczeń, co daje sądom jasne wytyczne, jakie sankcje mogą zostać nałożone na sprawcę wykroczenia, jednocześnie pozostawiając pewien margines swobody w ocenie indywidualnych okoliczności sprawy.

Podsumowanie

Wykroczenie to forma czynu zabronionego, której społeczna szkodliwość jest mniejsza niż w przypadku przestępstwa. Mimo to nie można traktować wykroczeń lekko – stanowią one naruszenie obowiązującego porządku prawnego i niosą za sobą konsekwencje prawne. Kary za wykroczenia są jasno określone w Kodeksie wykroczeń i mogą to być: grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara aresztu. Wymiar kary zależy od wielu czynników, w tym okoliczności popełnienia czynu i dotychczasowej postawy sprawcy.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo