Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Dozór elektroniczny w polskim prawie karnym?

Co to jest dozór elektroniczny? Dozorem elektronicznym w świetle obecnie obowiązujących przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym jest kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

Z kolei „system dozoru elektronicznego” to zarówno zbiór metod postępowania, jak też całokształt środków technicznych, które łącznie służą do wykonywania dozoru elektronicznego.

Zobacz także: Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny

Dzięki systemowi dozoru elektronicznego karę pozbawienia wolności można odbywać poza zakładem karnym, w domu. Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu albo komisji penitencjarnej, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych. Dozór elektroniczny stał się alternatywę dla kary pozbawienia wolności, zwłaszcza krótkoterminowej, a także szansę na obniżenie dolegliwości polskiego systemu prawa karnego.

Zgodnie z art. 43c kodeksu karnego wykonawczego dozór stacjonarny służy kontroli przebywania skazanego, w określonych godzinach i dniach tygodnia, we wskazanym przez sąd miejscu. W ten sposób ma być wykonywana kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku i sześciu miesięcy. Środki karne i środki zabezpieczające mogą być wykonywane na drodze dozoru mobilnego, który polegającego na bieżącym monitorowaniu miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie przebywa, lub na drodze dozoru zbliżeniowego, który polega na konieczności zachowania przez skazanego określonej odległości od osoby wskazanej przez sąd. Nadzór nad wykonywaniem kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tych kar należą do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.

Natomiast sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca – sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia sądu albo decyzji komisji penitencjarnej o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne.

Kto i kiedy udziela zgody na dozór elektroniczny

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy lub orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i do odbycia tejże w zakładzie karnym pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, i jednocześnie nie zachodzą warunki podwójnej recydywy, nadto skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.

Należy pamiętać, że na realizację dozoru elektronicznego skazany musi otrzymać zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo