Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka

Anna
Szychułda-Baran

Skuteczne rozwiązania prawne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Skuteczne rozwiązania prawne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. 

Specjalizacje

Zakres oferowanych przez Kancelarię usług i porad prawnych obejmuje sprawy karne,  sprawy gospodarcze,  sprawy cywilne.

FAQ
Q

Co zrobić w przypadku zatrzymania/zastosowania przez Sąd tymczasowego aresztowania.

A

Zatrzymanie jest niewątpliwie trudnym zdarzeniem zarówno dla samego zatrzymanego, jak również dla jego bliskich. Jest to środek przymusu, polegający na krótkotrwałym pozbawieniu wolności osoby zatrzymanej.

Obowiązkiem organu jest pouczenie zatrzymanego o prawie kontaktu z obrońcą. Jednakże w praktyce z takiego uprawnienia można skorzystać pod warunkiem wskazania z jakim konkretnie adwokatem żąda się kontaktu. Organ zatrzymujący powinien również o fakcie zatrzymania powiadomić osobę najbliższą lub inną wskazaną przez zatrzymanego. Niestety bardzo często osoba ta spotyka się z murem informacyjnym. Policjanci bardzo często nie chcą udzielać informacji na temat zatrzymanego. Niemniej jednak, to właśnie osoba najbliższa, będąca na wolności, ma możliwość kontaktu z adwokatem i udzielenia mu tymczasowego pełnomocnictwa.

Bardzo często zdarza się, że funkcjonariusze zniechęcają zatrzymanego do kontaktu z adwokatem, jednocześnie przedstawiając mu nierzeczywisty obraz jego sytuacji.

Należy pamiętać, że jedyną osobą, która bezpośrednio może kontaktować się z zatrzymanym, już w pierwszych chwilach zatrzymania, jest właśnie obrońca. Im szybciej zatrzymany otrzyma profesjonalną pomoc, tym lepiej dla jego sytuacji procesowej. Organy ścigania i Prokuratura mają 48 godzin na decyzję o wypuszczeniu bądź skierowaniu wniosku do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W tym właśnie czasie obrońca może podejmować niezbędne działania zmierzające do wypuszczenia podejrzanego. Obrońca również kontroluje, wszelkie działania organu, który dokonał zatrzymania.

Co ważne, zatrzymanemu przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. W tymże zażaleniu można wnosić o zbadanie zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania.

Q

Na jakim etapie postępowania mogę ustanowić adwokata?

A
Obrońca może być ustanowiony na każdym etapie postępowania, czy to postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego), czy już sądowego. Jednakże w dobrze pojętym interesie podejrzanego jest to, aby adwokat uczestniczył już na samym początku postępowania przygotowawczego. Zapewni to nie tylko większą pewność i spokój klientowi, ale też da obrońcy możliwość kontrolowania poczynań organów ścigania oraz uczestnictwa w czynnościach procesowych, m.in. – przesłuchaniach świadków i biegłych. Pozwoli to już na wczesnym etapie postępowania zniwelować przedstawienie jednostronnej wersji faktów.
Q

Czy w sprawach z zakresu prawa karnego trzeba mieć ustanowionego adwokata?

A
Oczywiście nie w każdym wypadku obligatoryjnie podejrzany, a następnie oskarżony musi mieć ustanowionego obrońcę. Kodeks postępowania karnego zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których obrona jest obligatoryjna. ( art. 79 kpk). Ogólną zasadą jest, że obrońcę ustanawia podejrzany (oskarżony). Natomiast do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego ( podejrzanego). Ustanowienie obrońcy jest prawem a nie obowiązkiem podejrzanego, czy tez oskarżonego. Taka osoba ma prawo do obrony i mimo, iż nie zachodzą przesłanki określone w powyższym artykule ma ona prawo udzielić upoważnienia do obrony wybranemu przez siebie adwokatowi lub radcy prawnemu.
Q

Jakie są moje prawa jako oskarżonego?

A

Oskarżony w toku postępowania przed Sądem ma w zasadzie takie same prawa i obowiązki jak podejrzany w postępowaniu przygotowawczym. Zatem oskarżony ma m.in. prawo do składania wyjaśnień , ale co ważne, bez podania powodu może odmówić składania wyjaśnień lub odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Oskarżonemu przysługuje również prawo do odmowy odpowiedzi na wszystkie pytania, czy to organu procesowego lub konkretnej strony postępowania, prawo do składania wniosków dowodowych, prawo do uczestniczenia w postępowaniu dowodowym, w tym do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym. W procesie karnym zasada prawa do obrony została zawarta w art. 6 k.p.k, który wskazuje, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Każda osoba, której przedstawiono zarzuty ma prawo do ustanowienia obrońcy z wyboru, a jeśli nie ma wystarczających środków, ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu. W tym przypadku oskarżony musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. 

Co do zasady oskarżony (podejrzany) ma swobodny dostęp do akt postepowania – może zaznajamiać się z aktami, sporządzać notatki, a także sporządzać z nich odpisy lub kopie. W toku postepowania sądowego oskarżony ma nieograniczony dostęp do akt sprawy. Jednak w toku postępowania przygotowawczego dostęp do akt sprawy może być ograniczony , gdy zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu Państwa.

Q

Czy mogę się odwołać od wyroku?

A
Odwołanie się od wyroku jest prawem strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strony mogą odwołać się od wyroku Sądu w I instancji. Takim środkiem odwoławczym przysługującym stronie jest apelacja. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy pamiętać, że apelacja odbywa się w granicach żądań danej strony, ale nie ograniczonych sformalizowanymi podstawami zaskarżenia. Tak naprawdę wystarczy samo niezadowolenie z wyroku, aby można było wywieść od niego apelacje.
Q

Czy możliwe są porady telefoniczne lub online?

A
Kancelaria nie ogranicza się tylko do konsultacji prowadzonych bezpośrednio z klientem. Przeprowadza konsultacje prawne również telefonicznie oraz online.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo

24/7 Pomoc Prawna w Sytuacjach Kryzysowych

Całodobowa pomoc prawna w nagłych sytuacjach kryminalnych, takich jak np. zatrzymanie przez policję lub inne służby.