Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Przedawnienie roszczeń wynikających z błędu lekarskiego

Przedawnienie roszczeń w zakresie błędów medycznych oznacza, że upływa określony w Ustawie czas, w którym pacjent może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z błędem medycznym. Po upływie tego okresu, roszczenie staje się bezskuteczne.

Zgodnie z art. 442 (1)§ 1 KC, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Należy jednak pamiętać, że jeżeli szkoda wyrządzona przy leczeniu ujawni się dopiero po 10 latach od chwili zdarzenia, Sąd każdorazowo powinien ocenić daną sprawę z punktu widzenia zgodności z zasadami współżycia społecznego W takiej sytuacji należy podkreślić, że pacjent nie mógł wiedzieć wcześniej o zaistnieniu szkody, a następstwem jej było powstanie poważnego uszczerbku na zdrowi w postaci na przykład kalectwa a nawet śmierci pacjenta. Powyższe jest bardzo korzystne dla poszkodowanego pacjenta, albowiem pacjent nie zawsze ma świadomość, że doszło do błędu medycznego. Najczęściej dowiaduje się o tym po dłuższym czasie od kontaktu z lekarzem, operacji lub diagnozy, a również bardzo często w wyniku pogorszenia stanu jego zdrowia. W tym miejscu należy pamiętać, aby taki moment dowiedzenia się o błędzie lekarskim udokumentować. Jest to element niezbędny do dowodzenia w procesie odszkodowawczym.

W orzecznictwie powszechnie wskazuje się, że w wypadku odpowiedzialności za błąd medyczny o dowiedzeniu się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia można mówić dopiero w sytuacji, gdy poszkodowany o nieprawidłowości w leczeniu dowiedział się z miarodajnego źródła, np. z wypowiedzi innego lekarza, opinii medycznej. Jednakże należy uznać, że o powzięciu tej informacji można mówić również wtedy, gdy pacjent w pełni zdaje sobie sprawę z ujemnych konsekwencji zdarzenia, jednoznacznie wskazujących na fakt doznania szkody.

Co bardzo istotne, w aktualnym brzmieniu art. 118 Kodeksu cywilnego Ustawodawca wskazał, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata

Wyjaśniając: jeżeli termin przedawnienia zaczyna biec np. 15 lutego 2022 r. to sprawa ulegnie przedawnieniu nie 15 lutego 2025 r., lecz dopiero 31 grudnia 2025 r. Zatem realny czas na podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest dosyć znacznie wydłużony.

Co istotne, terminy te wyglądają zgoła inaczej w przypadku popełnienia przestępstwa – zbrodni lub występku przez personel medyczny oraz w sytuacji, gdy poszkodowanym jest dziecko.

Mianowicie, zgodnie z art. 442 (1) § 2 KC, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Dalej §4 tegoż artykułu normuje sytuacje związana z małoletnim poszkodowanym poprzez wskazanie, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na jej osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Konkludując, przedawnienie roszczeń odszkodowawczych oraz wynikających ze spraw karnych, może się różnić w zależności od autonomicznych okoliczności danej sprawy, rodzaju przestępstwa i innych czynników. Dlatego bardzo ważna i jednocześnie rekomendowana jest konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym i karnym, który szczegółowo wyjaśni wszystkie aspekty i zawiłości związanie z tematyką błędów medycznych oraz dochodzeniem w niniejszym zakresie roszczeń.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo