Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Terroryzm w polskim prawie karnym: Przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Zgodnie z art. 115§20 Kodeksu karnego przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, Ustawodawca wskazał, że czyn ten może być popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowe, a także groźba popełnienia takiego czynu.

Terroryzmu: szerokie pojęcie i jego różne formy

Terroryzmu jest pojęciem bardzo szerokim. Najogólniej terroryzm można zdefiniować jako różnie umotywowane działanie ideologicznie pojedynczo lub grup, skutkujące naruszeniem przyjętego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz, państw, a nawet małej społeczności określonych zachowań. Takie działanie częsta mogą naruszać dobra osób postronnych.

Terroryzm polityczny vs terroryzm kryminalny

Mamy kilka rodzajów terroryzmu. Mianowicie klasyfikacja ta dotyczy podziału na terroryzm polityczny i terroryzm kryminalny. Terroryzm polityczny nacechowany jest na osiągnięcie celów politycznych, miedzy innymi takich jak: zmianę elity rządzącej, zmianę systemu politycznego (jego podstaw czy też struktury), wymuszenie implementacji pewnych rozwiązań prawnych.

Natomiast terroryzm kryminalny to działanie z pobudek materialnych, a nie ideowych. Działania tego rodzaju sprowadzają się zazwyczaj do porwań dla okupu, niszczenia mienia, sabotażu czy też szantażu, podrobienia dokumentów. Warto w tym miejscu podkreślić, że grupy uprawiające terroryzm polityczny bardzo często stosują również terroryzm kryminalny, z którego czerpią dochody przeznaczane na finansowanie działalności politycznej.

Terroryzm kryminalny najczęściej przyjmuje postać indywidualną. Jest to zdecydowanie łatwiejsza forma do zdobycia dochodów (jako przykład można wskazać porwanie dla okupu) Współczesny terroryzm jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Bardzo trudno określić jakimi pobudkami kierują się terroryści. Mogą być to ich radykalne poglądy, niesprecyzowane teorie lub tylko i wyłącznie ich zaburzenia psychiczne.

Cyberterroryzm: nowoczesna forma terroryzmu

Coraz częściej w przestrzeni prawnej spotykamy się z tzw. cyberterroryzmem jako zjawiskiem o wysokim stopniu abstrakcyjności, niemniej jednak postępujący rozwój technologii informacyjnych jednoznacznie wskazuje, że ryzyko cyberataku terrorystycznego wzrasta. Coraz częściej terroryści używają Internetu do planowania i realizowania fizycznych ataków oraz rozpowszechniania własnej ideologii. Niestety dosyć częstym zjawiskiem jest również manipulowania opinią publiczną i mediami. Również dzięki Internetowi, rekrutowanie nowych terrorystów, staje się coraz łatwiejsze.

Finansowanie terroryzmu

Finansowanie terroryzmu nie zawsze odbywa się za pomocą pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Niestety często zdarza się, że terroryzm finansowany jest z tzw. całkowicie legalnego źródła. Nawet tutaj wykorzystuje się system finansowy do przepływu pieniędzy.

We współczesnym świecie terroryzm i zagrożenie tym zjawiskiem mają globalny charakter.

Strategie zwalczania terroryzmu

W celu wyeliminowania terroryzmu podejmuje się szereg działań utrudniających terrorystom osiągniecie celu. Jedną z metod walki z terroryzmem jest ograniczanie oraz likwidacja źródeł finansowania. Bardzo ważne jest też utrudnianie oraz zapobieganie dostawom broni i materiałów wybuchowych oraz podejmowanie działań osłabiających propagandę oraz minimalizujących procesy rekrutacji nowych członków.

Przepisy przeciwko praniu pieniędzy

Od 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązują surowsze przepisy przeciwko praniu pieniędzy, które jeszcze skuteczniej utrudniają ukrywanie nielegalnych środków pod płaszczykiem nieistniejących firm. Znacznie również wzmocniono kontrole wobec państw trzecich wysokiego ryzyka oraz zwiększono kompetencje organów nadzoru finansowego. Nadto usprawniono wymianę i dostęp do informacji.

Skuteczne przeciwdziałanie właśnie przestępstwom o charakterze terrorystycznym, jest znacznie utrudnione przez postępującą globalizację, czyli umiędzynarodowienie struktur świata przestępczego. Zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej przyjmują strukturę pajęczej sieci o ogniwach na terenie różnych państw, tworząc realne zagrożenie zewnętrzne.

Podsumowanie

W wyniku nielegalnej działalności zorganizowane grupy przestępcze osiągają ogromne korzyści materialne, trzeba założyć także, że zdobyte przez nie fundusze, mogą być wykorzystywane do wpływania na sytuację poszczególnych krajów, ich bezpieczeństwo i sytuację gospodarczą. Bardzo często tak pozyskane środki, służą do stworzeniu parasola ochronnego, np. korumpowania funkcjonariuszy.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia prawnego w zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym, warto skontaktować się z doświadczonym i skutecznym adwokatem specjalizującym się w prawie karnym.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo