Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Konsekwencje udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk)

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej został spenalizowany w art. 258 kodeksu karnego, który wskazuje, że za udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub w związku mającym na celu popełnianie przestępstw przewiduje się karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku, gdy grupa ta ma charakter zbrojny odpowiedzialność karna z tytułu udziału jest znacznie większa, bowiem wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za kierowanie taką grupą, kara może wynosić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zorganizowana grupa – pojęcie

Zorganizowana grupę przestępcza to najczęściej ugrupowanie co najmniej trzech osób, mające właśnie na celu popełnianie przestępstw. Co ważne, związek ten nie musi posiadać trwalej, rozwiniętej struktury oraz nie musi mieć działania długofalowego. Jednakże w tym „zorganizowaniu” według ustawodawcy musi występować jakaś trwałość i muszą być widoczne więzi organizacyjne. Co istotne musi być zauważalne dążenie do zaspokojenia nielegalnych potrzeb. Brak mechanizmów wymuszających posłuszeństwo oraz brak kierownictwa, nie wyklucza możliwości uznania grupy przestępczej za zorganizowaną.

Postępowanie przygotowawcze, dowody pozwalające na przedstawienie zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokurator stawiając zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej powinien posiadać materiał dowodowy wskazujący przynajmniej na fakt, że podejrzani mieli przypisane określone działania i czynili to nie jednorazowo, a co najmniej kilkukrotnie. Do przypisania działalności w zorganizowanej grupie przestępczej nie jest wymagany wysoki stopień zorganizowania, w tym przypadku wystarczy nawet niski poziom organizacji, który stwarza możliwość łatwiejszego dokonywania przestępstw. Prokurator w postępowaniu przygotowawczym powinien udowodnić, że osoby dokonujące przestępstw utrzymują ze sobą kontakty organizacyjne. Samo wskazanie, że określone środowisko ludzi zajmuje się tą samą działalnością przestępczą, nie wystarczy do zarzucenia im udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Nadto, aby zarzucić danej osobie przestępstwo z art. 258 kodeksu karnego, trzeba bezwarunkowo wykazać, że osoba ta miała pełną świadomość, że grupa, do której przynależy, jest grupą o charakterze przestępczym. Jednorazowe działanie wraz z uczestnikami jakiejś grupy przestępczej, nie jest tożsame z działaniem w tejże grupie przestępczej, a jedynie może być postrzegane przez organy ścigania jako współsprawstwo.

Również sam fakt kilkukrotnego zakupu narkotyku od członków zorganizowanej grupy przestępczej, nie oznacza przystąpienia do niniejszej grupy. Charakter takich transakcji musi być stały, a taka deklaracja współpracy z grupą powinna być jasna i powinna wskazywać na więź organizacyjną.

Organy ścigania przede wszystkim powinny dysponować niezbędnym materiałem dowodowym, który jednoznacznie wskazywałby na konkretne usytuowanie danej osoby w konkretnej grupie. Konieczne jest wykazanie, że podejrzani świadomie przyłączyli się do danej organizacji i wykonywali w jej ramach konkretne działania przestępcze.

Skorzystanie z pomocy adwokata

Sprawy związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej są zazwyczaj sprawami dosyć skomplikowanymi i bardzo często mają charakter wielowątkowy oraz wieloosobowy. Osobom będącym w zorganizowanej grupie przestępczej stawiane są również zarzuty związane z popełnianiem różnorodnych przestępstw w ramach udziału w tejże grupie. Dlatego też, z uwagi na skomplikowany charakter danej sprawy karnej, udział adwokata jako obrońcy podejrzanego, jest jak najbardziej pożądany. Nadto należy pamiętać, że w tego typu sprawach bardzo często stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Środek ten, z uwagi na charakter sprawy, w tym wieloosobowy, może być stosowany przez dosyć długi okres. Dlatego bardzo ważne jest rzetelne zapoznanie się ze sprawą, co pozwoli na przyjęcie odpowiedniej strategii obrony.

Współpraca z organami ścigania

Decyzje o współpracy z organami ścigania zawsze powinna być poprzedzona dogłębną analizą materiału dowodowego. Należy pamiętać, że podejrzany może skorzystać z prawa do odmowy wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania. W żadnym wypadku nie musi dostarczać organom ścigania dowodów na swoja niekorzyść. Zawsze w takim przypadku należy zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnej w celu zastosowania odpowiedniej strategii obrony.

Jeśli podejrzewają Państwo, że mogą być zamieszani w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, zachęcamy do skonsultowania się z doświadczonym adwokatem do spraw karnych.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo