Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Czy błąd medyczny zawsze oznacza przestępstwo?

Przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo może być popełnione umyślnie (art. 160 § 1–2 KK) lub nieumyślnie (art. 160 § 3 KK).

Popełnienie błędu lekarskiego, którego skutki widoczne są w postaci negatywnych konsekwencji dla zdrowia i życia, jest przestępstwem materialnym. Lekarz podlega odpowiedzialności karnej, jeżeli poprzez swoje działanie albo zaniechanie spowoduje zewnętrzne zmiany w postaci naruszenia dobra prawnego.

Dla przyjęcia odpowiedzialności karnej lekarza chociażby za błąd diagnostyczny prowadzący do narażenia, o którym mowa w art. 160 § 2 i 3 KK, niezbędne jest nie tylko stwierdzenie wystąpienia błędu diagnostycznego, ale istnienie związku przyczynowo-skutkowego, między owym błędem a stanem narażenia, a także  przypisywalność odnoszona do konkretnej osoby, czyli ustalenia na kim spoczywał w  danym przypadku obowiązek opieki nad pacjentem. Konieczne jest wykazanie, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między błędem, a stanem narażenia. Istotne jest wyjaśnienie, czy gdyby lekarz nie podjął niewłaściwych działań, to nie byłoby takiego skutku; oraz aspektu negatywnego – w którym konieczne jest rozważenie, czy gdyby lekarz podjął właściwe działania, skutek w postaci narażenia by wystąpił, czy  jednak nie? 

Bardzo często przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub śmierci jest kilka zdarzeń, brak planu leczenia pacjenta lub jego wadliwe skomponowanie i zastosowanie, np. na skutek nieuzasadnionego opóźnienia w podjęciu niezbędnej diagnostyki lub terapii.

Czy nieodpłatne działanie ratownika medycznego może skutkować odpowiedzialnością za narażenie na niebezpieczeństwo?

Podkreślenia wymaga, że obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo i prawny szczególny obowiązek przeciwdziałania skutkowi określonemu a art. 2 kk  może wynikać także z przyjęcia na siebie takiego obowiązku, niezależnie od tego, czy w formie umowy cywilnoprawnej, czy też oświadczenia woli. W każdym wypadku konieczne jest jednak rzeczywiste objęcie funkcji tzw. Osoby odpowiedzialnej. Przykładem może tu  być  również nieodpłatne działanie ratownika medycznego, albowiem nieodpłatność  tego działania nie wyklucza możliwości przyjęcia na siebie obowiązku wynikającego z tego świadczenia,  albowiem nie pozbawia świadczenia wykonanego przez ratownika charakteru prawnego i szczególnego.

Braki bądź  nieprawdziwe informacje w dokumentacji medycznej

Za dokumentację medyczną odpowiedzialny jest podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne. Prowadzenie dokumentacji medycznej jest niezbędne w  pracy nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów. Zarówno braki w dokumentacji medycznej, jak i zawarte w niej nieprawdziwe informacje, mogą stanowić podstawę do postępowania w zakresie zawinionego naruszenia praw pacjenta oraz postępowania karnego wobec personelu medycznego, który nie prowadzi jej w sposób należyty. 

Należy  podkreślić, że dokumentacja medyczna jest jednym z ważniejszych  materiałów dowodowych, w postępowaniach karnych, czy tez cywilnych (odszkodowawczych). 

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej jest niezwykle ważne dla samego personelu medycznego. Brak istotnych informacji w dokumentacji lekarskiej , bądź też całkowity brak zapisów, jest w procesie karnym czy cywilnym bardzo często wykorzystany na niekorzyść właśnie personelu medycznego. Podkreślenia wymaga, że wadliwe zapisy w dokumentacji, nie świadczą jeszcze o popełnieniu błędu medycznego. Nie mniej jednak, należy się głęboko zastanowić , jak zostanie to odebrane w danym postępowaniu przeciwko np. lekarzowi.

Śmiertelna choroba pacjenta a odpowiedzialność za błąd lekarski

Sam fakt ciężkiej i śmiertelnej choroby pacjenta nie wyklucza odpowiedzialności za błąd medyczny.

Nie ulega wątpliwości , że standardy medyczne nie mogą być w takich przypadkach zaniżane. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne

Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędy medyczne – jest to odpowiedzialność majątkowa lekarza lub danej placówki leczniczej, która służy wyrównaniu uszczerbku doznanego przez pacjenta w życiu i zdrowiu.

Personel medyczny odpowie cywilnie za błąd medyczny tylko wtedy , gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: zostanie udowodniona mu wina, pacjent poniósł szkodę oraz występuje związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem personelu a powstałą szkodą. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponieść może również lekarz przeprowadzający zabieg wraz z innymi lekarzami , a  jednocześnie nie ma możliwości stwierdzenia, który z nich dopuścił się błędu-jest to tak zwana odpowiedzialność anonimowa. 

Adwokat dla lekarza i pacjenta

Adwokat Anna Szychułda-Baran  posiada niezbędne doświadczenie i  ugruntowaną wiedzę w wykazywaniu związków przyczynowo-skutkowych związanych z nieprawidłowym leczeniem a uszczerbkiem na zdrowiu u poszkodowanego pacjenta, a także w wykazaniu braku takiego związku w odpowiedzialności karnej personelu medycznego.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo