Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest przywłaszczenie?

Przywłaszczenie to przestępstwo polegające na bezprawnym przywłaszczeniu sobie cudzego ruchomego mienia, które zostało powierzone sprawcy w wyniku zawarcia umowy, pełnomocnictwa lub innego stosunku prawnego. Osoba dopuszczająca się przywłaszczenia przyjmuje do siebie mienie, które było w jej posiadaniu, ale nie przysługiwały jej do niego żadne prawa własności.

Przykłady przestępstw zagrożonych karą za przywłaszczenie

– Pracownik firmy przywłaszcza sobie narzędzia lub sprzęt, który został mu powierzony do wykonywania obowiązków służbowych.

– Osoba wynajmująca samochód decyduje się nie oddać pojazdu po upływie okresu najmu.

– Agent nieruchomości, który otrzymał pieniądze na zakup nieruchomości, zatrzymuje je dla siebie zamiast przekazać sprzedawcy.

Zasady wymiaru kary za przywłaszczenie

Zgodnie z polskim prawem karnym, przywłaszczenie cudzego mienia może być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Wielkość kary zależy od wartości przywłaszczonego mienia oraz okoliczności towarzyszących przestępstwu. Jeśli wartość przywłaszczonego mienia jest niewielka, kara może być łagodniejsza, natomiast jeśli mamy do czynienia z dużymi kwotami lub przedmiotami o znaczącej wartości, wymiar kary może być surowszy. Okoliczności łagodzące, takie jak dotychczasowa niekaralność sprawcy czy jego gotowość do naprawienia szkody, mogą wpłynąć na obniżenie wymiaru kary.

Jakie są różnice między kradzieżą a przywłaszczeniem

Kradzież i przywłaszczenie to dwa odrębne przestępstwa w polskim prawie karnym, choć oba dotyczą bezprawnego przywłaszczenia cudzego mienia.

Kradzież – polega na bezprawnym zabraniu cudzego mienia w celu przywłaszczenia, zazwyczaj dokonywanym w sposób utajniony lub przy użyciu przemocy. Sprawca kradzieży nie miał wcześniejszych praw do posiadania przedmiotu.

Przywłaszczenie – dotyczy sytuacji, gdy sprawca miał już w swoim posiadaniu dany przedmiot na mocy umowy lub innego stosunku prawnego, lecz bezprawnie przywłaszczył sobie go, przekraczając uprawnienia wynikające z tego stosunku. Innymi słowy, mienie było już w rękach sprawcy, ale on postanowił je przywłaszczyć.

Kluczową różnicą jest to, że w przypadku kradzieży mienie jest zabierane, podczas gdy w przypadku przywłaszczenia mienie było już w posiadaniu sprawcy, lecz zostało przez niego bezprawnie przywłaszczone.

Oba przestępstwa są poważnie traktowane w świetle prawa i niosą za sobą poważne konsekwencje prawne. W obu przypadkach ofiara może domagać się zwrotu mienia oraz odszkodowania za ewentualne szkody.

Podsumowanie

Przywłaszczenie, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać mniej poważnym przestępstwem niż kradzież, stanowi poważne naruszenie prawa. Kluczowa różnica między tymi dwoma przestępstwami polega na wcześniejszym posiadaniu mienia przez sprawcę w przypadku przywłaszczenia. Niewłaściwe rozumienie tych terminów może prowadzić do błędnych interpretacji i nieporozumień w kontekście prawnym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby wsparcia prawnego w sprawach dotyczących przywłaszczenia czy kradzieży, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem. Pomoc specjalisty pozwoli nie tylko zrozumieć subtelności prawa, ale również skutecznie bronić swoich praw lub dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo