Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest przedterminowe warunkowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja prawa karnego wykonawczego, która umożliwia skazanemu przedterminowe opuszczenie zakładu karnego pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Jest to akt łaski i nie przyznaje się go automatycznie. Decyzja o jego przyznaniu jest oparta na konkretnych przesłankach, które ocenia sąd. Warunkowe przedterminowe zwolnienie ma na celu umożliwienie skazanemu resocjalizacji oraz powrotu do społeczeństwa na zasadach określonych przez prawo.

Przesłanki wymagane do zastosowania przedterminowego warunkowego zwolnienia

  1. Okres odbycia kary: skazany musi odbyć określoną część wymierzonej kary. W przypadku kar pozbawienia wolności, zazwyczaj jest to co najmniej połowa lub 2/3 okresu kary.
  2. Pozytywna ocena postawy skazanego: sąd bierze pod uwagę postawę skazanego podczas odbywania kary, jego zachowanie oraz aktywność w procesie resocjalizacji. Kluczowe jest tu wykazanie przez skazanego chęci zmiany i poprawy swojego życia.
  3. Brak ryzyka: sąd ocenia, czy zwolnienie skazanego nie będzie stanowiło zagrożenia dla porządku prawnego. Innymi słowy, analizowane jest ryzyko, że skazany na wolności popełni kolejne przestępstwo.
  4. Warunki do resocjalizacji: sąd ocenia, czy skazany ma zapewnione warunki do dalszej resocjalizacji na wolności – np. miejsce zamieszkania, pracę, wsparcie rodziny czy innych instytucji.
  5. Stan zdrowia skazanego: w niektórych przypadkach stan zdrowia może być dodatkową przesłanką, na podstawie której sąd może zdecydować o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Zasady odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

  1. Popełnienie nowego przestępstwa: warunkowe przedterminowe zwolnienie może zostać odwołane, jeśli skazany popełni nowe przestępstwo umyślne w okresie próby.
  2. Niedostosowanie się do wytycznych i warunków: skazany, który został warunkowo zwolniony, musi stosować się do określonych przez sąd warunków (np. poddanie się leczeniu, unikanie określonych miejsc czy osób). Nieprzestrzeganie tych wytycznych może skutkować odwołaniem zwolnienia.
  3. Brak postępów w resocjalizacji: sąd może odwołać warunkowe zwolnienie, jeśli oceni, że skazany nie podejmuje działań zmierzających do swojej resocjalizacji lub jeśli jego postawa wskazuje na brak chęci zmiany.
  4. Procedura odwołania: odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia następuje na wniosek sądu nadzorującego wykonywanie kary lub prokuratora. Sąd, rozpatrując wniosek, dokonuje oceny, czy zachowania skazanego uzasadniają odwołanie zwolnienia. Skazany ma wówczas prawo do obrony przed sądem.
  5. Konsekwencje odwołania: w przypadku odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, skazany jest zobowiązany do odbycia reszty kary pozbawienia wolności, z jaką został wcześniej skazany.

Podsumowanie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja prawa karnego wykonawczego, umożliwiająca skazanemu przedterminowe opuszczenie zakładu karnego pod określonymi warunkami. Do jego przyznania konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek, takich jak odbycie określonej części kary, pozytywna ocena postawy skazanego oraz zapewnienie warunków do jego resocjalizacji. Sąd bierze również pod uwagę, czy zwolnienie skazanego nie będzie stanowiło zagrożenia dla porządku prawnego. W sytuacji, gdy skazany nie przestrzega warunków zwolnienia, np. popełnia nowe przestępstwo umyślne, sąd może odwołać to zwolnienie, co wiąże się z koniecznością odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo