Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest kara pozbawienia wolności?

Kara pozbawienia wolności stanowi jedną z sankcji karnych przewidzianych w polskim systemie prawnym, która polega na izolacji skazanego od społeczeństwa przez określony czas. Jest to jedna z najsurowszych form kary, która może być orzeczona przez sąd za popełnienie przestępstwa.

Skazany, będąc w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podlega ograniczeniom w swobodzie poruszania się i wykonywaniu wielu innych praw i wolności. Kara ta ma na celu nie tylko ukaranie przestępcy, ale także jego resocjalizację, czyli przygotowanie do życia w społeczeństwie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Jest to forma kary, która w praktyce oznacza umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, gdzie odbywa on wyrok pod nadzorem służb penitencjarnych.

W Polsce okres kary pozbawienia wolności może wynosić od miesiąca do dożywocia, a w szczególnych przypadkach może być orzeczona w zawieszeniu. Ta kara, jako najbardziej restrykcyjna, jest stosowana w przypadku poważnych i ciężkich przestępstw, gdy inne formy kar (np. ograniczenia wolności, grzywny) nie wystarczają do osiągnięcia celów karnych.

Historia stosowania kary pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności, w różnych formach, istniała już w starożytności, ale jej charakter i zasady wykonywania ewoluowały na przestrzeni wieków. W średniowieczu, w Polsce i w innych krajach europejskich, dominującymi formami kary były kary cielesne i kara śmierci. Kara pozbawienia wolności w formie, jaką znamy dzisiaj, zaczęła się kształtować dopiero w okresie oświecenia.

W XIX wieku, wraz z rozwojem humanitaryzmu i krytyką surowych metod karania, kara pozbawienia wolności zaczęła być postrzegana jako humanitarna alternatywa dla kary śmierci i kar cielesnych. W Polsce, przełom w stosowaniu kary pozbawienia wolności nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, kiedy zaczęto wprowadzać nowoczesne i humanitarne zasady wykonywania kary, kładąc nacisk na resocjalizację skazanych.

W okresie PRL, kara pozbawienia wolności była często stosowana w sposób nadużywający, często wobec osób o innych przekonaniach politycznych. Po 1989 roku, w III Rzeczypospolitej, nastąpiła kolejna reforma systemu karnego, która miała na celu dostosowanie go do standardów demokratycznego państwa prawa.

Dziś kara pozbawienia wolności jest stosowana w Polsce zgodnie z zasadami humanitaryzmu, a jej głównym celem, obok kary i izolacji, jest resocjalizacja skazanego, co jest wyraźnie zapisane w Kodeksie Karnym i ustawach wykonawczych.

Przykłady przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności stanowi w polskim systemie prawnym jedno z fundamentalnych środków reakcji na popełnienie przestępstwa. Jest ona przewidziana jako sankcja dla szerokiej gamy przestępstw, począwszy od tych mniej poważnych, aż po najcięższe formy przestępczości.

 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – np. zabójstwo (art. 148 §1 kk), uszkodzenie ciała (art. 156 §1 kk). Za zabójstwo grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności, aż po karę dożywotniego pozbawienia wolności.
 2. Przestępstwa przeciwko mieniu – takie jak kradzież (art. 278 §1 kk), oszustwo (art. 286 §1 kk), czy też rozboje (art. 280 kk). Skala kary za te przestępstwa może być różna i zależy od stopnia ich zawiłości oraz szkód wyrządzonych.
 3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – np. spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 173 kk).
 4. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu – np. udział w bójce lub pobiciu (art. 115 §1 kk).
 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa – np. szpiegostwo (art. 130 §1 kk), które zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
 6. Przestępstwa gospodarcze – np. przywłaszczenie (art. 296 §1 kk), które może skutkować karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione przestępstwa to jedynie przykłady. Kodeks Karny, jak również inne akty prawne, przewidują karę pozbawienia wolności za wiele innych czynów zabronionych. Wyrok związany z tą karą, wymierzany jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności czynu oraz stopnia winy sprawcy.

Zasady wymiaru kary pozbawienia wolności

W procesie wymiaru kary pozbawienia wolności w Polsce, sąd bierze pod uwagę wiele czynników, które mają na celu zapewnienie, że kara jest sprawiedliwa i adekwatna do popełnionego czynu. Oto zasady, które kierują sądem w tym procesie:

 • Indywidualizacja kary – stanowi, że kary oraz środki karne wymierza się indywidualnie, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, a także okoliczności łagodzące i obciążające.
 • Cel resocjalizacyjny wymierzając karę  sąd zwraca uwagę na to, aby miała ona charakter wychowawczy i zapobiegawczy, i była środkiem ostatecznym.
 • Granice kary – kara pozbawienia wolności może być wymierzona na czas nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 25 lat, lub na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Zasada humanitaryzmu – kara nie może naruszać godności osoby skazanej.
 • Kumulacja kary – jeśli osoba została skazana za kilka przestępstw, sąd może wymierzyć karę łączną, która jednak nie może przekroczyć łącznie 30 lat pozbawienia wolności.
 • Pomniejszenie kary w przypadku skruchy – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca dobrowolnie zaniechał dokończenia rozpoczętego czynu lub naprawił wyrządzoną szkodę.
 • Zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia – po odbyciu co najmniej połowy kary, sąd może warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego z dalszego jej odbywania, biorąc pod uwagę jego postawę w czasie odbywania kary

Te zasady mają na celu nie tylko ukaranie sprawcy, ale przede wszystkim jego resocjalizację i zapobieganie powrotom do przestępczego trybu życia. W praktyce oznacza to, że sąd nie tylko patrzy na czyn, ale również szeroko na okoliczności jego popełnienia oraz osobę sprawcy.

Dodatkowe konsekwencje dla osoby skazanej

Kara pozbawienia wolności to nie tylko izolacja od społeczeństwa. Dla skazanego, wyrok taki niesie za sobą również szereg dalszych, często dotkliwych, konsekwencji, które mogą wpłynąć na różne sfery jego życia. Oto niektóre z nich:

 • Zakaz pełnienia określonych funkcji – osoba skazana może zostać pozbawiona prawa do pełnienia określonych funkcji publicznych lub zawodowych, co jest szczególnie istotne w kontekście dalszej kariery zawodowej.
 • Zakaz prowadzenia działalności – sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, co bezpośrednio wpływa na możliwości ekonomiczne skazanego.
 • Utrata praw publicznych – w przypadku niektórych przestępstw, skazanie na karę pozbawienia wolności wiąże się z automatyczną utratą określonych praw publicznych, takich jak prawo do głosowania w wyborach.
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Karnym – dane osoby skazanej na karę pozbawienia wolności są wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego, co może utrudniać np. znalezienie pracy, ponieważ potencjalni pracodawcy mogą mieć do niego dostęp.

Te dodatkowe konsekwencje mają na celu zwrócenie uwagi skazanego na powagę i konsekwencje swoich czynów, ale również stanowią istotne wyzwanie dla procesu resocjalizacji. Każda z tych konsekwencji stanowi dla skazanego osobne i znaczące obciążenie, które może wpłynąć na całe jego dalsze życie.

Podsumowanie

Kara pozbawienia wolności to jedna z podstawowych sankcji karnych stosowanych w Polsce, polegająca na izolacji skazanego od społeczeństwa. Jej historia ma korzenie w starożytności, a w Polskim prawie karnym jest stosowana w przypadku poważniejszych przestępstw.

Wymiar kary pozbawienia wolności jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, w tym od ciężaru popełnionego przestępstwa oraz okoliczności łagodzących i obciążających.

Kara pozbawienia wolności ma na celu nie tylko ukaranie przestępcy, ale również jego resocjalizację oraz działanie prewencyjne wobec innych potencjalnych sprawców. Jest to kara o głębokim i wielowymiarowym wpływie na życie skazanego, jego rodziny i społeczności, w której żyje.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo